twitter instagram YouTube

2019-11-18
Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +”

  Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +”

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV , Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne.

O PROGRAMIE:

W ramach Projektu można aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł dofinansowania. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystywania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Poszukują nowatorskich rozwiązań lub narzędzi w skali mikro, które np. dotyczą sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością lub percepcją.

W szczególności poszukiwane będą takie rozwiązania, które mają duży potencjał do upowszechniania tzn. ich zastosowanie nie ogranicza się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogą być wykorzystywane szeroko przez inne podmioty, w ramach innych usług czy produktów.

Generowanie innowacji społecznych na rzecz dostępnych produktów i usług powinno odbywać się w sposób partycypacyjny tj., na każdym etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, testowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.

CEL KONKURSU:

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach Projektu można aplikować o wsparcie finansowe w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Wsparcie takie otrzyma 50 najlepszych pomysłów, spośród których 10 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę, tj. upowszechnienia w celu włączenia do praktyki i polityki.

 Wkład własny Grantobiorcy nie jest wymagany, a wsparcie finansowe może stanowić 100% kosztów pomysłu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie w ramach Projektu może aplikować każdy, zarówno osoba indywidualna , jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Warunkiem niezbędnym do aplikowania o wsparcie w ramach Projektu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl(zakładka „Aplikuj” – Zgłoś swój pomysł) oraz przesłanie uzupełnionego zgłoszenia do Biura Projektuw danym terminie naboru (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Formularz papierowy zgłoszenia nie jest wymagany!

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

50.000.zł

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do 02.12.2019r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

2019-09-01 - 2023-04-30

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin na stronie internetowej organizatora konkursu tutaj 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas