twitter instagram YouTube

2019-02-25
PROO 2019 - Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

O PROGRAMIE:

Ruszył PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Wiele organizacji pozarządowych z całej Polski czekało na tą chwilę! Program jest wieloletni, przewidziany na lata 2018 - 2030, aktualnie trwa nabór wniosków na rok 2019.

Dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, jeśli przejdą one ocenę formalną i merytoryczną - wnioski pełne.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Przedmiotem Konkursu jest wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz
realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących zadań przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie:
a. wspieranie działań statutowych tych organizacji,
b. rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
c. wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie organizacji obywatelskich:
a. media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia:
- społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny obejmuje poziom lokalny lub regionalny,
- wyodrębnionych grup społecznych lub branż,
b. organizacje strażnicze – tj. organizacje, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności.

W ramach niniejszego Konkursu o dotacje mogą ubiegać się również organizacje pozarządowe, które planują rozpoczęcie takiej działalności.

W celu współpracy przy realizacji działań związanych z zadaniem możliwe jest tworzenie grup partnerskich.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Zadania realizowane w ramach Konkursu finansowane będą wyłącznie ze środków pochodzących z dotacji. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych w Konkursie wniosków nie jest wymagane.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji zadań maksymalnie przez 24 miesiące z zastrzeżeniem, że okres ten:
a. nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku,
b. nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2020 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://niw.gov.pl/

KONTAKT:


Infolinia PROO: 885 221 531 (w godzinach 10.00 – 15.00)
E-mail: proo [at] niw.gov.pl

ŹRÓDŁO:

https://niw.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas