twitter instagram YouTube

2014-03-19
PZU z kulturą - edycja 2014

Celem konkursu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Fundacja wspiera finansowo organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. poprzez przyznanie dotacji na realizację projektu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
1) W Konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego) („Wnioskodawca”). Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.
2) Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego.
3) Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o dotację. Formularz Wniosku znajduje się do pobrania na stronie internetowej Fundacji: www.pzu.pl w zakładce „Fundacja PZU”. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Wysokość wnioskowanej Dotacji może wynosić maksymalnie 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych brutto. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) Wnioskodawcy w dotowany Projekt w wysokości 10% wartości Dotacji. Koszty administracyjne finansowane w ramach Dotacji nie mogą przekraczać 10% całkowitego kosztu Projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się w szczególności: wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie księgowej, koszty prowadzenia biura. Koordynator projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wniosek należy dostarczyć w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Biura Fundacji PZU do dnia 10.04.2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas