twitter instagram YouTube

2020-11-03
Partnerstwo dla książki

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

CEL PROGRAMU:

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek, w szczególności:

Uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności poprzez szkolenia, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom bibliotek,

  1. rozszerzenie zakresu usług bibliotek i dostosowanie ich do potrzeb czytelników, zwłaszcza czytelników młodych,
  2. wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne;
  3. wsparcie działalności księgarń stacjonarnych,
  4. wsparcie profesjonalnego kształcenia księgarzy,
  5. pomoc we wdrożeniu księgarń stacjonarnych do nowoczesnych standardów pracy,
  6. wzmocnienie funkcji księgarń stacjonarnych jako ośrodków animujących życie literackie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program służy finansowaniu 4 rodzajów zadań:

1) prowadzeniu szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;

2) prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;

3) prowadzeniu szkoleń księgarzy zatrudnionych w księgarniach stacjonarnych;

4) prowadzeniu działań promujących księgarnie stacjonarne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 15 000 zł - 50 000 zł

Zadanie nr 2: 5 000 zł - 50 000 zł

Zadanie nr 3: 15 000 zł - 50 000 zł

Zadanie nr 4: 5 000 zł - 50 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 12 61-71-909 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki3.

KONTAKT:

Instytut Książk

Z. Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

Informacje dotyczące programu:

Anna Tusiewicz a.tusiewicz@instytutksiazki.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas