twitter instagram YouTube

2015-01-13
Patriotyzm Jutra – nabór wniosków na 2015 rok

Muzeum Historii Polski ogłosiło VII edycję ogólnopolskiego Programu Patriotyzm Jutra. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na ten cel 2 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 lutego 2015 r.

CELE PROGRAMU:

1. Ukazanie historii i tradycji jako istotnych dla zrozumienia samego siebie i świata współczesnego, cenne źródło wartości, wzorców i odniesień.

2. Upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej.

3. Przypominanie wielokulturowych i republikańskich tradycji dawnej Rzeczpospolitej.

4. Promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.

5. Promowanie postaw patriotycznych i wzorca świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.

6. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia.

7. Wzmacnianie więzi regionalnych i kształtowanie przywiązania do "małej ojczyzny" poprzez odkrywanie historii lokalnej i jej zasobów źródłowych

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

2. Z programu wyłączone są:

1) sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;

2) wydawnictwo czasopism;

3) projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);

4) projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioskodawcami mogą być:

1) Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu

ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia;

2) Samorządowe instytucje Kultury.

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury współprowadzone przez Ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet Programu na rok 2015 wynosi 2 000 000 złotych.

W ramach Programu dofinansowane są projekty, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 50 000 zł brutto.

Maksymalny dopuszczalny poziom dotacji udzielonej przez Muzeum wynosi 90% kosztów realizacji całości projektu. Za finansowy wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe zgromadzone na rachunku. Wnioskodawcy, które Wnioskodawca obowiązany jest posiadać w chwili podpisania umowy. Wkład własny może pochodzić z innych dotacji ze środków publicznych i prywatnych, pod warunkiem, że nie jest rozliczany w ramach innego projektu. Posiadanie wymaganego wkładu własnego Wnioskodawca obowiązany jest udokumentować przy podpisaniu umowy wyciągiem z rachunku bankowego lub stosownym zaświadczeniem banku prowadzącego rachunek Wnioskodawcy.

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I NIEKWALIFIKOWANYCH:

1. Wydatki związane z realizacją Projektu muszą spełniać następujące warunki (łącznie):

1) niezbędne do realizacji Projektu;

2) poniesione (opłacone) przez Wnioskodawcę w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w okresie realizacji Projektu, w danym roku kalendarzowym, w którym dofinansowanie zostało przyznane, jednakże nie wcześniej niż z dniem podjęcia decyzji przez Zespół Sterujący o przyznaniu dofinansowania;

3) udokumentowane.

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się koszty koordynacji, działań merytorycznych i obsługi Projektu.

3. Wydatki, które mogą być wliczone do ogólnego budżetu Projektu, jednak muszą być finansowane wyłącznie z wkładu własnego Wnioskodawcy:

1) koszty obsługi księgowej;

2) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji Projektu z tytułu umowy o pracę;

3) koszty administracyjne (czynsz, opłaty telefoniczne, internet, koszty sprzątania itp.);

4) zakup wyposażenia i środków trwałych (np. sprzęt elektroniczny, konstrukcje wystawiennicze, repliki broni);

4. Za wydatki niekwalifikowane, które nie mogą być zawarte w kosztorysie Projektu, uznaje się:

1) prace budowlano-inwestycyjne;

2) pomniki, nagrobki.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Nabór wniosków odbywa się do 2 lutego 2015 r. włącznie.

2. Wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków dostępnego na

stronie internetowej Muzeum: www.muzhp.pl.

3. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek w formie tradycyjnej. Wniosek powinien zostać doręczony pocztą na adres Muzeum Historii Polski przy ul. Senatorskiej 35 w Warszawie lub złożony osobiście w Muzeum do 2 lutego 2015 r. do godziny 17.00. W przypadku wysłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie lub nadesłane pocztą z datą stempla pocztowego późniejszą niż 2 luty 2015 r. nie będą rozpatrywane.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem https://formularz.patriotyzmjutra.pl/. Zgłoszenia do tegorocznej edycji „Patriotyzmu Jutra” będą przyjmowane do 2 lutego 2015 r.

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają Państwu koordynatorki Programu:

Marta Winiarek
e-mail:marta.winiarek@muzhp.pl               
tel.: 22 211 90 28

Agata Idzikowska
e-mail: agata.idzikowska@muzhp.pl

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

- na stronie internetowej: http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/edycja-2015/1447/vii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas