twitter instagram YouTube

2017-01-01
Pierwsza edycja konkursu Grantowego „DOBRO WSPÓLNE”

Wsparcie MasterMind dlaTwojej organizacji na obsługę kampanii reklamowej - Pierwsza edycja programu grantowego - "Dobro Wspólne" MasterMind Media

Cele konkursu:
Celem Programu jest wspieranie aktywności organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji kampanii reklamowych, a także aktywizowanie do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Ponadto, przyczynienie się do większej rozpoznawalności organizacji, maksymalizacji wpływów z darowizn i „1% podatku”, zaangażowanie nowych wolontariuszy.

Na co można otrzymać dofinansowanie :

Cele będą realizowane poprzez przyznanie grantów usług organizacjom pożytku publicznego i innym podmiotom na realizację projektów reklamowych z zakresu:

-Wspierania aktywności na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia.
-
Edukacji dzieci i młodzieży.
-
Ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Wymienione działania stanowią jedynie przykłady i nie powinny być traktowane jako lista zamknięta ani aktywności preferowane. Projekt może dotyczyć zarówno jednego z ww. obszarów, jak i łączyć kilka z nich oraz poruszać inne istotne społecznie kwestie.
Projekty mogą być skierowane do ogółu społeczeństwa, lokalnej społeczności Mogądotyczyć wszystkich lub wybranych grup – np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi.

Kto może składać wnioski :

-Organizacja pożytku publicznego, która posiada aktualny statut OPP i oznacza stan prawny organizacji (fundacji, stowarzyszenia, klubu sportowego itp.) która: spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
-
Grupa nieformalna (w tym także oddział terenowy organizacji nieposiadającej osobowości prawnej), w której imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub instytucja publiczna,
-
Parafie i organizacje religijne.

Wysokość dotacji :
W pierwszej edycji Programu zostanie przyznanych maksymalnie 20 grantów, po jednym dla organizacji.

Termin składania wniosków:
Program potrwa do końca 2017 roku.

Dodatkowe informacje :
W Programie rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną poprawnie złożone przez formularz on-line na stronie internetowej www.mastermind.pl do 31.12.2017 roku do godziny 23:59. Za Wniosek złożony w terminie uznaje się wniosek, który ma datę wysłania nie późniejszą niż 31.12.2017 roku do godz.23:59.
-na stronie internetowej - http://www.mastermind.pl/dobrowspolne/

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas