twitter instagram YouTube

2016-10-18
Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa konkurs Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Celem Konkursu jest dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub partnerzy społeczni. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Zawiązanie partnerstwa przy zachowaniu warunków określonych w kryterium premiującym umożliwia zdobycie dodatkowych punktów w ramach oceny merytorycznej wniosku. Szczegółowe regulacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 15 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (ze środków budżetu państwa oraz środków budżetu UE) wynosi 100%. Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Wnioski można składać od 1 września 2016 r. Wnioski o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami powinny zostać złożone w dwóch formach:

  1. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego (wraz z załącznikami) za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl)
  2. w formie opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku, w postaci:
    1. papierowej, w postaci wniosku wydrukowanego z systemu SOWA (wraz z załącznikami), opatrzonego podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku – złożonej w Dzienniku Podawczym KPRM (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14; czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8: 15 do 16: 15) albo przesłanej przesyłką kurierską bądź pocztą
    2. elektronicznej, opatrzonej ważnym podpisem elektronicznym – w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) – osoby do tego upoważnionej, przesłanej (wraz z załącznikami) na elektroniczną skrzynkę podawczą KPRM na platformie ePUAP (adres: /KPRM/SkrytkaESP).

 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/216-usprawnienie-procesu-stanowienia-prawa-2/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas