twitter instagram YouTube

2014-03-27
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wnioski należy składać do dnia: 30.04.2014 r.

RODZAJ ZADANIA:

PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ,
PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
(w tym działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane  ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami historycznych wydarzeń)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w formie powierzenia lub wsparcia ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej są:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym niezależnie od danego podmiotu oferty mogą składać również terenowe oddziały posiadające osobowość prawną.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać: do 30.04.2014 r.

Termin realizacji zadania: 14.07 - 28.12.2014 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 340 000,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193.

 Dokumenty do pobrania:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas