twitter instagram YouTube

2017-01-23
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 20 lutego 2017 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Polskie Drogi do Niepodległości

Celem zadania jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców na realizację projektów związanych ze wzbogaceniem wiedzy historycznej społeczności lokalnej, w szczególności młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli organizacji proobronnych, na temat ostatnich 100 lat dziejów Polski, w tym ukazanie drogi społeczeństwa polskiego do niepodległości.

 „Błękitna Armia” generała Józefa Hallera

Celem zadania jest przygotowanie cyklu wydarzeń naukowych, edukacyjnych i kulturalnych organizowanych z okazji 100. rocznicy utworzenia „Błękitnej Armii” generała Józefa Hallera, mających za zadanie wzbogacenie wiedzy historycznej społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, w tym zaprezentowanie dokonań Wojska Polskiego w 1917 roku, przybliżenie sylwetek Polaków, którzy przyczynili się do budowania potencjału wojskowego polskiej armii oraz wysiłku zbrojnego narodu polskiego podczas I wojny światowej. Upamiętnienia postaci generała Józefa Hallera – wybitnego dowódcy i wielkiego patrioty.

Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane w kadrze

Celem zadania jest upowszechnianie w społeczeństwie historii oręża polskiego poprzez przygotowanie, opracowanie i realizację na podstawie materiałów historycznych filmów dokumentalnych lub dokumentalno-fabularyzowanych, ukazujących wybitne postacie historyczne lub ważne wydarzenie z dziejów Wojska Polskiego.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2017/OWzS

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu, tj. do 20 lutego 2017 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas