twitter instagram YouTube

2016-02-09
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1.        Przeprowadzenie Święta Kawalerii Polskiej

1)     Celem realizowanego zadania jest promocja Polskiej Kawalerii oraz integracja wojska
ze społeczeństwem.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 90 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Święta Kawalerii Polskiej (dla ok. 6000 osób), w tym:

 • zaprojektowaniu oraz wydaniu plakatów (ulotek) informacyjno-promocyjnych i okolicznościowych;
 • promocji przedsięwzięcia w mediach (np. ogłoszenia w prasie, radio, telewizji);
 • przygotowaniu festynu, w tym zawodów oraz konkursów tematycznie związanych
  z Kawalerią Wojska Polskiego;
 • partycypowaniu w organizacji pokazów, ekspozycji i wystaw;
 • zapewnieniu bazy (zakwaterowanie, wyżywienie) dla przybyłych na przedsięwzięcie jeźdźców z organizacji pozarządowych i partnerów społecznych kultywujących tradycje kawaleryjskie;
 • organizacji przemarszu pododdziałów konnych ulicami Warszawy;
 • organizacji punktów gastronomicznych wraz z poczęstunkiem żołnierskim podczas festynu;
 • zabezpieczeniu transportu i boksów dla koni;
 • zabezpieczeniu sanitarno-higienicznym;
 • ubezpieczeniu przedsięwzięcia i uczestników.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną  kadrą, posiadać doświadczenie w prowadzeniu imprez masowych oraz we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

 

2.      Zawody Kawaleryjskie poprzedzające Święto Kawalerii Polskiej pn. „Zawody Militari”

1)     Celem zadania jest promocja zawodów kawaleryjskich w społeczeństwie.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 30 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na:

 • zorganizowaniu i przeprowadzeniu zawodów kawaleryjskich (ok. 100 uczestników zawodów oraz 2000-3000 widzów) w tym:
  •  zaprojektowaniu oraz przygotowaniu plakatów informacyjno-promocyjnych i okolicznościowych,
  •  przygotowaniu i wydrukowaniu ulotek i materiałów promocyjnych,
  •  przygotowaniu i przeprowadzeniu  konkursów kawaleryjskich,
  •  zabezpieczeniu nagród dla zwycięzców i pamiątkowych upominków
   dla uczestników,
  •  zabezpieczeniu medycznym, weterynaryjnym i sanitarnym zawodów,
  •  przygotowaniu boksów mobilnych dla koni,
  •  przygotowaniu torów,
  •  zapewnieniu obsługi sędziowskiej,
  •  ubezpieczeniu przedsięwzięcia i uczestników.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną  kadrą, posiadać  doświadczenie w prowadzeniu imprez masowych oraz we współpracy z grupami rekonstrukcyjnymi;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

 

3.      Gra miejska dla szkół ponadpodstawowych oraz skautowskich organizacji młodzieżowych w zakresie znajomości historii odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „Drogi do Niepodległości”

 

1)     Celem zadania jest wzrost zaangażowania młodzieży w działania o charakterze patriotycznym.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu gry miejskiej wspólnie
z jednostkami wojskowymi Stołecznego Garnizonu - adresowanej do uczniów  szkół ponadpodstawowych - głównie posiadających klasy o profilu wojskowym oraz młodzieży organizacji skautowskich zrzeszających młodzież szkolną, w tym:

 • przygotowaniu i przedstawieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa do akceptacji
  (w terminie do 14 sierpnia 2016 r.) scenariusza oraz zasad Gry, a także regulaminu, który powinien uwzględniać:

a)     najważniejsze instytucje i jednostki wojskowe, budynki, pomniki i postacie historyczne związane z historią odzyskiwania niepodległości w XIX i XX wieku;

b)     trasę obejmującą m. st. Warszawa (min. 15 km - możliwość przemieszania się wyłącznie pieszo lub środkami komunikacji miejskiej) z uwzględnieniem
co najmniej 15 punktów wymienionych w lit, a;

 • zaproszeniu, promowaniu i wyłonieniu do udziału w Grze co najmniej dziesięciu
  6-osobowych drużyn (w tym 1 pełnoletni opiekun);
 • promocji przedsięwzięcia w mediach;
 • zabezpieczeniu pakietów startowych (koszulka rozpoznawcza) oraz nagród
  dla zwycięskich drużyn;
 • zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji przedsięwzięcia w tym ubezpieczeniu NNW jej uczestników.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • posiadać doświadczenie w organizacji imprez masowych m. in. gier miejskich
  i festynów, umiejętność realizacji  przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz doświadczenie we współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

 

4.        XXI Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”

1)     Celem realizacji zadania jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowań historią oręża polskiego.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 120 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu XXI Ogólnopolskiego Konkursu o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - ok. 150 osób - z zakresu historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego, w tym:

 • prowadzeniu strony internetowej Konkursu;
 • przeprowadzeniu poszczególnych etapów Konkursu;
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników finału;
 • zabezpieczeniu transportu dla uczestników finału;
 • zapewnieniu nagród rzeczowych;
 • ubezpieczeniu uczestników i finału Konkursu;
 • zorganizowaniu finału Konkursu.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

 

5.      Organizacja i przeprowadzenie XI Jubileuszowej Gali Finałowej Konkursu LEX ET PATRIA

1)       Celem zadania jest wzrost zaufania publicznego dla Wojska Polskiego, promowanie jednostek wojskowych oraz żołnierzy i pracowników wojska zasłużonych dla kształtowania idei praworządności w Siłach Zbrojnych RP.

2)       Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.

3)       Warunki realizacji zadania:

-       Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu Gali Finałowej Konkursu, w tym:

 • zabezpieczeniu logistycznym posiedzenia Kapituły Konkursu;
 • zabezpieczeniu nagród dla laureatów  oraz nagród rzeczowych;
 • zapewnieniu wyżywienia w czasie spotkania okolicznościowego na zakończenie Gali Finałowej Konkursu;
 • partycypowanie w organizacji ekspozycji i wystaw towarzyszących Gali Finałowej Konkursu.

      Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać  doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

 

6.        Święto Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

1)     Celem zadania jest promowanie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w społeczeństwie.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 75 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na kompleksowym zorganizowaniu obchodów Święta Dowództwa Generalnego RSZ, w tym:

 • wydaniu aktualizacji albumu o Dowództwie Generalnym RSZ i podporządkowanych jednostkach wojskowych wydanego z okazji obchodów pierwszego Święta Dowództwa Generalnego RSZ wraz z uwzględnieniem  informacji o zmianach w systemie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP, jakie zaszły w strukturach i zadaniach DG RSZ od 2015 r.;
 • przygotowaniu aktualizacji treści publikacji na podstawie materiałów powierzonych oraz własnych, zilustrowaniu publikacji zaktualizowanymi, własnymi oraz dostarczonymi zdjęciami i plikami graficznymi - skład i łamanie, druk i dostawa do DG RSZ - przekazaniu wersji elektronicznej na nośniku danych, nakład: 750 egzemplarzy w wersji polskiej (z resume w języku angielskim), format A 4 (album), objętość do 400 stron, papier kreda oraz okładka twarda;
 • wydaniu folderu okolicznościowego w języku polskim oraz języku angielskim opracowanego na podstawie wydawnictwa o Dowództwie Generalnym RSZ i podporządkowanych jednostkach wojskowych, nakład: 2000 egzemplarzy, format A4, objętość do 28 stron, papier kredowy, mat oraz lakier dyspersyjny;
 • zorganizowaniu występów artystycznych z okazji obchodów święta;
 • promocji Święta Dowództwa Generalnego RSZ wśród społeczeństwa.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć,
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

 

7.      XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego -Hrubieszów 2016

1)     Celem zadania jest  promocja pieśni patriotycznych i religijnych Wojska Polskiego.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 70 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP w Hrubieszowie, w tym:

 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników (ok. 150 osób);
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla Rady Artystycznej (5 osób);
 • zabezpieczeniu obsługi technicznej (nagłośnienie i oświetlenie);
 • przygotowaniu scenografii;
 • zapewnieniu obsługi konferansjerskiej;
 • przygotowaniu i wydaniu materiałów promocyjnych;
 • promocji Festiwalu w mediach i wykonaniu materiałów reklamowych do dystrybucji;
 • zabezpieczeniu nagród rzeczowych;
 • ubezpieczeniu uczestników i festiwali;
 • zapewnieniu cateringu podczas koncertów konkursowych (woda, herbata, kawa itp.).

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • posiadać doświadczenie w organizacji i prowadzeniu podobnych imprez, w tym festiwali;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Oferty należy przesyłać do dnia 26.02.2016 r. na adres Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.


Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy odpowiednich Depertametów Ministerstwa Obroy Nardodowej. Kontakt jak również szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie BIP Ministerstwa Obrony Narodowej.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas