twitter instagram YouTube

2020-01-23
„Pokonać bezdomność” – edycja 2020

„Pokonać bezdomność” – edycja 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej ogłasza konkurs w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym".

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Stanowi także instrument motywujący do wdrażania nowych metod pracy socjalnej z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

O PROGRAMIE: 

W ramach celu głównego programu wyznaczone są cztery moduły wraz z celami szczegółowymi:

 • MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
 • MODUŁ II: AKTYWIZACJA
  Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
 • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
 • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel : Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Np. w ramach Modułu III promowane i preferowane będą następujące działania:

 1. przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,
 2. adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych,
 3. zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej mogą składać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu oferty konkursowe w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” edycja 2020.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Dotacje od 50 tys. do 300 tys. PLN. Do 90% dofinansowania. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Do 11 lutego 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 8 kwietnia 2020 r.

KONTAKT:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc--edycja-2020-czas-start
Program: https://www.gov.pl/attachment/796aaae4-6ec2-4a07-832b-988a704f48ea

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas