twitter instagram YouTube

2020-10-14
Pokonamy bariery - konkurs grantowy

Pokonamy bariery - konkurs grantowy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Konkurs realizowany będzie w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniuart. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

  • organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IX ust. 7 ogłoszenia o konkursie;
  • zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 100.000.000 zł.

Wnioski mogą być składane do dnia 6 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/ogloszenie-z-dnia-9-pazdziernika-2020/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas