twitter instagram YouTube

2014-10-15
Polska pomoc rozwojowa 2015

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”. Oferty można składać do 4 listopada 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem zadania jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015", odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem.   Szczegółowy opis zadań, na które można otrzymać dofinansowanie znajduje się poniżej w Regulaminie konkursu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać:

1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:

- stowarzyszenia,

- fundacje,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne,

- niepubliczne szkoły wyższe.

2. publiczne szkoły wyższe,

3. instytuty badawcze,

4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne,

5. jednostki samorządu terytorialnego

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadanie wynosi: 21 000 000 zł

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 100 000 zł.

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10,00% całkowitej wartości projektu.

Wkład własny może mieć charakter: finansowy, rzeczowy lub osobowy.   Koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 15,00% jego wartości.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do dnia 4 listopada 2014 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • być zarejestrowanym na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
  • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2015“

DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłoszenie o konkursie jest umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ, w siedzibie MSZ, oraz na stronach internetowych: www.msz.gov.pl i www.polskapomoc.gov.pl.

Informacja o konkursie, sposobie udostępnienia wzoru wniosku projektowego i wzorów innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku projektowego jest opublikowana na stronach: internetowych www.msz.gov.pl i www.polskapomoc.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone do dnia 13 lutego 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MSZ, na stronach internetowych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas