twitter instagram YouTube

2014-01-24
Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Finansowanie otrzymają projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży lub studentów, w szczególności uwzględniających następujące zadania:

1) rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

2) budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

3) budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;

4) wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;

5) nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów;

6) utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przedsięwzięcie powinno polegać na zorganizowaniu w 2014 r. dwóch wizyt:

1) jednej wizyty uczniów lub studentów polskich i rosyjskich w liczbie od dziesięciu do dwudziestu z każdego kraju partnerskiego (nie wliczając opiekunów) na terytorium Federacji Rosyjskiej;

2) jednej wizyty uczniów lub studentów polskich i rosyjskich w liczbie od dziesięciu do dwudziestu z każdego kraju partnerskiego (nie wliczając opiekunów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uczestnikami wizyt, powinny być osoby w wieku od 13 do 26 lat:

1) młodzież uczęszczająca do gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych; lub

2) studenci uczelni

- w Rzeczypospolitej Polskiej i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.

 ŚCIEŻKI TEMATYCZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1) „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”;

2) „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”;

3) „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”;

4) „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”;

5) „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”; 

6) „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów:

  1. podróży grup młodzieży i ich opiekunów;
  2. zakwaterowania grup młodzieży i ich opiekunów;
  3. wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów;
  4. wynagrodzeń pośrednika językowego i przewodnika;
  5. biletów wstępu do instytucji kultury;
  6. transportu lokalnego;
  7. ubezpieczenia.

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

Jak i gdzie złożyć wniosek? 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Biuro Badań i Projektów
ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

lub na adres  skrytki pocztowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia:

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
skrytka pocztowa nr 44
00-950 Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=polsko--rosyjska-wymiana-m%C5%81odzie%C5%BBy-2014

Regulamin konkursu Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014.pdf

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas