twitter instagram YouTube

2015-03-31
Pomoc humanitarna 2015

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs pn. „Pomoc humanitarna 2015” na realizację działań humanitarnych na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz na rzecz uchodźców syryjskich przebywających na terytorium Libanu i Jordanu. Wnioski należy składać do 22 kwietnia br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów, zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, na realizację zadania publicznego zgodnie z następującymi założeniami:

Priorytet i cel działań

Kwota

UKRAINA

Pomoc na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na obszarze Obwodu Charkowskiego, Dniepropietrowskiego i Zaporskiego w szczególności w zakresie zapewnienia schronienia oraz wsparcia medycznego

4 000 000 zł.*

(*z czego 2 500 000 zł środki z rezerwy celowej, 1 500 000 zł środki z funduszy partnerskich counterpart funds)

JORDANIA, LIBAN

Pomoc humanitarna na rzecz uchodźców syryjskich, które znalazły schronienie na terytorium Libanu, Jordanii

2 000 000 zł.

RAZEM  

6 000 000 zł

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

Środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie w wysokości 4 500 000 zł. będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2015 przeznaczonej na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zwanej dalej „rezerwą celową” oraz w wysokości 1 500 000 zł.  dla priorytetu Ukraina z funduszy partnerskich counterpart funds. Maksymalna łączna kwota środków finansowych na dofinansowanie i realizację zadania publicznego w 2015 r. wynosi: 6 000 000 zł. (słownie: sześć milionów złotych).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać:

- zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

a) stowarzyszenia,

b)  fundacje,

c)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

d)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2014, poz. 715.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

e)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

f)  spółdzielnie socjalne,

g)  niepubliczne szkoły wyższe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Prawidłowo przygotowany, wypełniony i podpisany wniosek projektowy wraz załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Pomoc humanitarna 2015”

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 22 kwietnia 2014 r. w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ. Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE:

Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl formularz wraz z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 , a następnie wypełnić go zgodnie z Regulaminem konkursu i na podstawie instrukcji zawartych we wzorach.

- na stronie internetowej:

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania__pomoc_humanitarna_2015_;jsessionid=2FD42CD045B7E102F67345C6DB74BC30.cmsap1p

 Źródło: www.msz.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas