twitter instagram YouTube

2014-12-29
Poprawa bezpieczeństwa imprez sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie w 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów, których celem jest łącznie:

1. poprawa bezpieczeństwa imprez masowych,

2. zwalczanie negatywnych zachowań kibiców piłki nożnej,

3. wspieranie kulturalnego kibicowania,

4. wspieranie pozytywnych inicjatyw kibiców piłki nożnej, 

poprzez działania edukacyjno-informacyjne, w tym współpracę z lokalnymi środowiskami kibiców. Projekt powinien mieć zasięg ogólnokrajowy. 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) powołane dla prowadzenia działalności w jednym sporcie (piłce nożnej) i zatrudniające co najmniej 1 osobę, która posiada doświadczenie we współpracy z kibicami i prowadzeniu projektów kibicowskich.

2. Oferent musi wykazać udział finansowy środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł planowanych w przedsięwzięciu w wysokości co najmniej 10% dotacji. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT na realizację innych umów.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

4. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące działań skierowanych do kibiców klubów piłkarskich na szczeblu Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej, realizowanych w formie programu o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, który ma na celu:

a. stworzenie lub prowadzenie obecnie istniejących lokalnych ośrodków dla kibiców jako rozpoznawalnych i akceptowanych przez kibiców otwartych miejsc spotkań i wspólnych działań,

b. powołanie koordynatora krajowego i lokalnych koordynatorów projektu,

c. inicjowanie działań zmierzających do nawiązywania i podtrzymania partnerstwa i dialogu z kibicami (stowarzyszeniami kibiców),

d. stworzenie lub prowadzenie już istniejącego portalu internetowego dla kibiców,

e. zachęcanie kibiców (stowarzyszeń kibiców) do budowy sieci współpracy i partnerstwa z instytucjami na szczeblu lokalnym (np.: Urząd Miasta, klub piłkarski, szkoły, media, organizacje pozarządowe),

f. wspieranie kibiców (stowarzyszeń kibiców) w działaniach na rzecz aktywizacji i demokratyzacji środowiska aktywnych fanów piłki nożnej,

g. koordynację przedsięwzięć kibicowskich i wspieranie pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców oraz pomoc przy ich realizacji,

h. inicjowanie działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców,

i. wspieranie działań kibiców mających na celu popularyzację piłki nożnej i kulturalnego dopingu,

j. integrowanie i angażowanie środków finansowych innych podmiotów (np.: jednostek samorządu terytorialnego, federacji piłkarskich, podmiotów organizujących rozgrywki piłkarskie, klubów piłkarskich, środków pochodzących z funduszy UE) na potrzeby realizacji projektu,

k. podjęcie działań na rzecz włączania projektów kibicowskich do strategii miejskich (np. strategii dotyczących młodzieży, sportu, profilaktyki przemocy),

l. tworzenie projektów skierowanych do kibiców, w tym pedagogicznych i profilaktycznych, budujących kapitał społeczny kibiców, np. zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu dla dzieci i młodzieży,

m. wspieranie działań na rzecz kultury kibicowskiej (graffiti, filmy, oprawy meczowe),

n. inicjowanie działań w sferze wsparcia dla niepełnosprawnych kibiców,

o. moderowanie działań skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez kibiców (tworzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, promocja sportu i dostarczenie wzorców kulturalnego kibicowania),

p. zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców akcji charytatywnych oraz prospołecznych inicjatyw,

q. wspieranie kibiców w organizacji spotkań, szkoleń i konferencji naukowych o tematyce kibicowskiej,

r. prowadzenie działalności badawczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej, np.: badań dotyczących postaw kibiców,

s. prowadzenie działalności promocyjnej, publicystycznej i komunikacyjnej w imieniu i na rzecz środowiska kibiców, wsparcie kibiców w kontaktach z mediami w celu promowania projektu, lokalnych ośrodków dla kibiców i działalności MSiT na rzecz kibiców oraz przeciwdziałania negatywnemu postrzeganiu kibiców w Polsce,

t. realizację projektów przy współudziale animatorów lokalnych klubów i obiektów sportowych, w tym boisk powstałych w ramach programu „Moje boisko. Orlik 2012”, w celu rozbudzania pasji sportowych wśród dzieci i młodzieży.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadania Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) przeznaczy w 2015 r. kwotę 550 000 zł /słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych/, ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 w ramach części 25 budżetu państwa. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dwm@msport.gov.pl oraz złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Oferta na konkurs: Ogólnopolski projekt na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie”, na adres:

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data złożenia/wpłynięcia oferty do MSiT) do 12 stycznia 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/bezpieczenstwo-imprez/2015-rok/1429,Konkurs-ofert-na-dofinansowanie-w-2015-r-ogolnopolskiego-projektu-na-rzecz-popra.html

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas