twitter instagram YouTube

2019-01-08
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkoposkiego

Ogłoszenie w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O WALORACH TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

CEL KONKURSU:

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, określonych w § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. e) oraz ust. 11 pkt. 1, 2, 3, 4, 9 i 10 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • Organizację na terenie województwa wielkopolskiego przeglądów i festiwali turystycznych oraz konkursów wiedzy turystycznokrajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym;
 • Organizację na terenie województwa wielkopolskiego przeglądów
  i festiwali turystycznych oraz konkursów wiedzy turystycznokrajoznawczej o znaczeniu minimum ponadlokalnym.
  Szczególnie oczekiwane są projekty mające na celu podnoszenie wiedzy
  turystycznej i krajoznawczej o województwie wielkopolskim, adresowane
  w szczególności do:
   dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego,
   studentów szkół wyższych położonych na terenie województwa
  wielkopolskiego. 
 • Organizację, na terenie województwa wielkopolskiego, konferencji,
  seminariów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych na temat:
   znaczenia agroturystyki i turystyki wiejskiej
  (w tym obowiązujących przepisów prawa, roli jakości świadczonych usług, budowy
  produktów turystycznych; odbiorcami winni być gestorzy obiektów turystyki wiejskiej,
  organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz turystyki wiejskiej i/lub samorządy
  lokalne)
   wiedzy o województwie wielkopolskim, jego produktach i atrakcjach
  turystycznych,
   turystyki osób z niepełnosprawnościami i/lub dostosowywania infrastruktury
  turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem
  zasad uniwersalnego projektowania),
   możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
  w turystyce,
   turystyki biznesowej w Wielkopolsce. 
 • Działania promujące wielkopolskie produkty turystyki:
   kulturowej (w tym kulinarne szlaki turystyczne),
   aktywnej,
   przyrodniczej

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

140 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r. 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 30 marca 2019 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje w trakcie trwania otwartego konkursu ofert można uzyskaćw godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: (0-61) 626-68-55, (0-61) 626-68-59.

KONTAKT:

(0-61) 626-68-55, (0-61) 626-68-59.

ŹRÓDŁO:

https://bip.umww.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas