twitter instagram YouTube

2018-03-07
Power 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie prowadziło nabór wniosków w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER)
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15
Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki
, typ operacji:
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej
nauki zawodu, w tym:
a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie
praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży zawodowych,
b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na
poziomie kwalifikacji technika

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-28/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas