twitter instagram YouTube

2022-01-01
Pozakonkursowy tryb przyznawania dotacji, tzw. "Małe granty"

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Zadanie w trybie małego grantu może być realizowane jako zadanie powierzone (czyli w całości sfinansowane przez samorząd) lub jako wsparcie (organizacja zapewnia finansowy wkład własny).
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Leszna biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Tu można znaleźć złożone oferty na realizację zadań w trybie Małych Grantów:

link: NGO - małe granty

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas