twitter instagram YouTube

2020-07-17
Prace robocze nad dokumentem

Prezydent Miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Miasta Leszna z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 17 lipca do 13 sierpnia br.

Link do newsa

Zgodnie z wieloletnią tradycją w lipcu rozpoczynamy prace nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok”.

 „Miasto Leszno przystąpiło do prac nad projektem Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok kolejny. Program ten stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta” – podkreśla Łukasz Borowiak Prezydent Miasta Leszna

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Współpraca z NGO oraz TUTAJ.

Dokument ten tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Miasta Leszna oraz MOPR-u, jak również organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. Dzięki temu z roku na rok jest on bogatszy o coraz to nowsze możliwości podejmowania wspólnych działań.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  • celów współpracy
  • zakresu przedmiotowego współpracy
  • form współpracy pozafinansowej
  • priorytetowych zadań publicznych na 2021 rok
  • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W załączeniu dostępny jest formularz umożliwiający zgłaszanie  uwag do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2021, który po uzupełnieniu należy odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl w terminie od 17 lipca do 13 sierpnia 2020 r.

„Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania miasta z sektorem pozarządowym w Lesznie w przyszłym roku"– zachęca Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Otrzymane propozycje zostaną przekazane do właściwych merytorycznie Wydziałów, Biur oraz MOPR-u w celu uzyskania opinii i rekomendacji na temat zasadności realizacji zaproponowanych zadań. Propozycje, które zostaną pozytywnie ocenione zostaną w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta Leszna wpisane do „Programu Współpracy….., na 2021 rok”. Zadania, które zostaną wpisane do programu, będą stanowić podstawę do ogłaszania otwartych konkursów ofert w przyszłym roku.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji  zarówno ze środowiska samorządowego, jak i pozarządowego przygotowany zostanie projekt „Programu Współpracy….., na 2021 rok”, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Po konsultacjach, najpóźniej do końca listopada br. projekt Programu zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Leszna.

---------------------

Daty, które istotne są dla leszczyńskich organizacji w związku z prowadzeniem prac nad Programem:

  • do 13 sierpnia  2020 r. – termin zgłaszania przez NGO uwag dotyczących obecnie funkcjonującego programu współpracy oraz przesłania propozycji planowanych przez ngo zadań/projektów do realizacji w 2021 roku;
  • od 14 sierpnia 2020r. – spotkania branżowe z przedstawicielami Urzędu Miasta Leszna;
  • październik/listopad – konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
  • listopad - uchwalenie programu

Załączniki

W ramach małej przypominajki, pod newsem mamy dla Was grafiki z najważniejszymi informacjami.


Zachęcamy serdecznie do zgłaszania swoich uwag i propozycji.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas