twitter instagram YouTube

2019-08-19
Prawo Pracy 2019

Miejscowość: Leszno
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie
Data rozpoczęcia: 2019-09-30 09:00
Data zakończenia: 2019-09-30 15:00
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie serdecznie zaprasza na szkolenie "Prawo Pracy 2019", które odbędzie się 30 września od godziny 9:00 w siedziebie RIPH w Lesznie.

Program szkolenia

1. Zasady zatrudniania na podstawie umowy o Dzieło, umowy Zlecenia i umowy o Pracę
o Kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?;
o Dzieło, a Zlecenie – różnice wg ZUS, PIP i orzecznictwa sądowego;
o Umowy Zlecenia – prezentacja postanowień umowy;
o Zlecenie, a Umowa o Pracę – różnice wg PIP i orzecznictwa sądowego.

2. Wsparcie zatrudnienia - Zatrudnianie cudzoziemców – Podsumowanie zmian 2018
o Zezwolenia na pracę ZMIANY 2018, w tym zezwolenia sezonowe;
o Sytuacje niewymagające zezwolenia w 2018 r.;
o Współpraca z agencjami – na co zwracać szczególną uwagę?.

3. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe – z uwzględnieniem zmian od 4 maja 2019 r,
o Zmiany w systemie ochrony danych osobowych;
o Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy;
o Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności;
o Pytania zakazane w procesie rekrutacji;
o Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników;
o zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej;
o Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO;
o RODO – a ZFŚS.

4. Czas pracy w 2019 roku – wybrane zagadnienia
o Systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji;
o Obowiązki związane z tworzeniem ewidencji czasu pracy osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych;
o Odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy;
o Prowadzenie ewidencji czasu pracy w 2019 roku po zmianie rozporządzenia.

5. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
o Tryb nakładania kar porządkowych;
o Odpowiedzialność materialna;
o Szkoda wyrządzona pracodawcy;
o Egzekwowanie odszkodowania od pracownika;
o Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

6. Rozwiązanie stosunku pracy
o Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem?;
o Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?;
o Wypowiedzenie umowy;
o Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 k.p.);
o Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika;
o Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy;
o Czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy;
o Porozumienie zmieniające;
o Wypowiedzenie zmieniające;
o Świadectwo pracy, referencje.

7. Pracownicze programy kapitałowe – system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych – NOWOŚĆ

8. Zmiany w sposobie przechowywania akt osobowych oraz ich elektronizacja od 01.01.2019 r.
o rachunek bankowy;
o przechowywanie dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej;
o niszczenie dokumentacji pracowniczej;
o tworzenie i przechowywanie kopii dokumentacji.

9. Planowane zmiany w Kodeksie Pracy w związku z Projektem wniesionym przez Prezydenta RP dotyczącym min.
o mobbingu i dyskryminacji;
o wydawania świadectw pracy;
o ochrony osób, którym brakuje 4 lat do emerytury, a zawarte mają umowy o pracę na czas określony.


Więcej na www.riph.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas