twitter instagram YouTube

2019-09-30
Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. "Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia". Nabór wniosków trwa do 16 października.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Przedmiotem doradztwa w ramach niniejszego konkursu będą przede wszystkim kwestie związane z monitorowaniem i aktualizowaniem regionalnych programów i strategii, a także ogólne zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej oraz sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym – w szczególności wsparcie realizacji zadań władz regionalnych związanych z transpozycją KPRES na poziom wojewódzki, wdrażaniem funkcji ROPS wynikających z projektów koordynacyjnych współfinansowanych z EFS oraz realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Istotnym elementem działań jest równoległe prowadzenie rzecznictwa dla każdego z województw, polegającego m. in. na zbieraniu uwag, wniosków i rekomendacji płynących z regionalnych doświadczeń i potrzeb w zakresie koordynacji i wspierania ekonomii społecznej i solidarnej w celu przenoszenia postulatów regionalnych na poziom centralny. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. Kryteria wyboru projektów:

 • kryteria merytoryczne oraz dostępu oceniane w systemie 0-1,
 • kryteria dostępu,
 • kryteria horyzontalne,
 • kryteria merytoryczne.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Partnerstwo: projekt musi być realizowany w partnerstwie złożonym z nie więcej niż 3 podmiotów (tj. lider + 2 partnerów).

Wysokość dotacji

 • ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 6 791 950,00 zł;
 • poziom dofinansowania projektu wynosi 100%;

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie się odbywał od 30 września 2019 r. do 16 października 2019 r. (do godz. 12.00). Wniosek w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.qov.pl. w ramach utworzonego przez IOK naboru, po uprzednim założeniu konta i zalogowaniu. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-14/

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas