twitter instagram YouTube

2020-08-11
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

FUNDATOR:

Fundacja im. Stefana Batorego

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty tematyczne:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej;

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki;

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki nonprofit, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane
w KRS.

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wnioskodawcy – samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami – mogą ubiegać się o dotacje na projekty tematyczne w następujących wysokościach:

 • małe dotacje: od 5 000 do 25 000 EUR na koszty realizacji projektu plus:
  ⎯ w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami z Państw-Darczyńców dodatkowo do 5 000 EUR na koszty związane ze współpracą partnerską,
  ⎯ dodatkowo do 5 000 EUR na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego,
 • duże dotacje: od 25 001 do 62 500 EUR na koszty realizacji projektu plus:
  ⎯ w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotem lub podmiotami z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12 500 EUR na koszty związane ze współpracą partnerską,
  ⎯ dodatkowo do 12 500 EUR na koszty dotyczące rozwoju instytucjonalnego, jednak nie więcej niż 20% łącznych kosztów realizacji projektu liczonych razem
  z kosztami pokrytymi z ewentualnego wkładu własnego.

Grantobiorcy nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. To rozwiązanie stanowi zmianę w stosunku do pierwotnych zasad obowiązujących w Programie. Ze względu na skutki pandemii COVID-19 Biuro Mechanizmów Finansowych oraz Operator Programu zdecydowali
o rezygnacji z wymogu posiadania wkładu własnego.

Jeśli jednak Grantobiorca będzie wykazywać wkład własny, to niezależnie od wielkości dotacji, może być on wniesiony jako wkład niefinansowy (w postaci pracy wolontariuszy/ek) i/lub finansowy. Wkład własny jest wymagany w sytuacji, gdy koszty całkowite projektu
i ewentualnych działań dotyczących rozwoju instytucjonalnego przekraczają kwotę dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski wstępne: listopad – grudzień 2020

Wnioski pełne: marzec – kwiecień 2021

DODATKOWE INFORMACJE:

www.aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/

KONTAKT:

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich

Tel. 507 200 210

E-mai: aktywniobywatele@faoo.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas