twitter instagram YouTube

2021-09-07
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Pierwsza tura naboru ciągłego na projekty interwencyjne potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00

FUNDATOR: Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

O PROGRAMIE: W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu: 

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

W ramach naboru wniosków na projekty interwencyjne priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące tematów o znaczeniu szczególnym w Programie, tj.:

 w obszarze 1:

Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/ uchodźczyniami.
Działania wspierające osoby LGBT+.
Działania antydyskryminacyjne.

w obszarze 2:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

w obszarze 3:

Działalność strażnicza.
Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

• stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe, działające na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy grantowej stowarzyszenie zwykłe będzie musiało przedstawić:

o pisemną zgodę/uchwałę wszystkich członków na zawarcie umowy grantowej,

o pełnomocnictwo dla zarządu/przedstawicieli stowarzyszenia do podpisania umowy grantowej w imieniu stowarzyszenia;

• fundacje, działające na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.). O grant nie mogą ubiegać się fundacje z zarządem jednoosobowym, które nie posiadają organu nadzoru;

• związki stowarzyszeń utworzone na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.);

• spółdzielnie socjalne. Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o grant, tylko jeżeli jej członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub kościelne osoby prawne5 w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 z późn. zm.); • spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Warunki te muszą znajdować się w umowie lub statucie spółki). Ponadto:

o spółka może starać się o grant, tylko jeżeli jej akcjonariuszami/ wspólnikami są wyłącznie następujące podmioty (jeden lub więcej): stowarzyszenie, związek stowarzyszeń, fundacja, spółdzielnia socjalna, koło gospodyń wiejskich, kościelna osoba prawna, które znajdują się wśród podmiotów uprawnionych do starania się o grant,

o grant nie może ubiegać się spółka, której akcjonariuszem/ wspólnikiem jest tylko jedna organizacja i jednocześnie zarząd spółki jest jednoosobowy;

• koła gospodyń wiejskich utworzone na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553, 932 z późn. zm.), działające jako stowarzyszenie na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) lub działające jako samodzielne kółko rolnicze na podstawie Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. 2019 poz. 491 z późn. zm.). Kwota grantu nie może przekraczać określonej przez zebranie członkiń koła najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć podmiot;

• kościelne osoby prawne spełniające kryteria wymienione w poprzednim akapicie, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile:

o ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

o są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;

o mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Dotacje od 6 tys. do 15 tys. EUR

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.12.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 3 do 8 miesięcy,

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/

KONTAKT:
+48 531 092 201

lkaczmarek.aofr@frdl.org.pl

+48 531 094 900
aszumkowska.aofr@frdl.org.pl

+48 693 128 557
iszablewska.aofr@frdl.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas