twitter instagram YouTube

2014-06-30
Program Biblioteki Publiczne 2020 – granty na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek

Rozpoczął się nabór wniosków do międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem programu „Biblioteki Publiczne 2020”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Konkurs grantowy umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w wymienionych trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie – w przekonujący sposób - efektów tych działań.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej.

Przykładowe działania:

 • Ogólnokrajowa kampania rzecznicza, której celem jest nagłośnienie znaczenia bibliotek jako ważnych partnerów w realizacji celów polityki Unii Europejskiej w wymienionych trzech dziedzinach: edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne (np. wysyłanie komunikatów rzeczniczych do osób/instytucji niższego szczebla przed ważnymi wydarzeniami na szczeblu wyższym).
 • Międzynarodowe inicjatywy rzecznicze bibliotek lub bibliotekarzy, w kreatywny sposób przedstawiające znaczenie bibliotek publicznych, kierowane do organów decyzyjnych UE.
 • Wprowadzanie w bibliotekach nowych usług lub nowych sposobów ich realizacji oraz komunikowanie o tym przedstawicielom i instytucjom władz różnego szczebla.
 • Uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych spotkaniach bądź konferencjach w celu prowadzenia rzecznictwa oraz wywierania wpływu na ich przebieg i efekty (takie jak np. opracowywane dokumenty prawne lub strategiczne, plany działania), a także przygotowanie poradnika w oparciu o doświadczenia z tych prac.
 • Spotkania przedstawicieli jednego lub kilku krajów z przedstawicielami instytucji UE - takimi, którzy mogą mieć wpływ na podejmowanie pożądanych decyzji.
 • Przygotowywanie informacji prasowych i innych komunikatów kierowanych do mediów oraz przesyłanie ich takimi kanałami, by mogły trafić do osób decyzyjnych lub mających wpływ na kształtowanie polityk na różnych szczeblach.
 • Międzynarodowy konkurs lub inne wydarzenie z udziałem znanych osób, odbywające się w bibliotekach, którego efekty zostaną przedstawione na szczeblu europejskim (w takim przypadku kilka bibliotek może ubiegać się o granty niezależnie od siebie i wspólnie zrealizować jedną większą inicjatywę).

Kryteria wyboru projektów:

 • Główny cel projektu powinien być wyraźnie określony i należy wyjaśnić, w jaki sposób zostanie on osiągnięty.
 • Należy opisać, jakie korzyści projekt przyniesie bibliotekom publicznym i jak przedstawiciele władz będący jego adresatami mogą pomóc w realizacji celu projektu.
 • W projekcie należy uwzględnić przynajmniej jedną z trzech kluczowych dziedzin w programie, którymi są: edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie i włączenie społeczne.
 • Za szczególnie wartościowe zostaną uznane takie projekty, które będą adresowane bezpośrednio do osób lub organów sprawujących funkcje decyzyjne na szczeblu UE albo takie, w których zostanie opisane, jak można będzie wykorzystać ich efekty w ponadnarodowej kampanii rzeczniczej na rzecz bibliotek publicznych prowadzonej w UE.
 • Należy uwzględnić różne czynniki ryzyka i zaproponować realistyczne rozwiązania problemów (sposoby zminimalizowania ich wpływu).
 • Rezultaty projektu powinny być spójne z jego celami i treścią i przedstawione w przemyślanej formie.
 • Wydatki powinny być uzasadnione, a ich koszty odpowiadać lokalnym cenom rynkowym.

Wnioski (wyłącznie w języku angielskim) należy przesyłać mailem w wypełnionym formularzu zgłoszeń na adres publiclibraries@readingandwriting.eu (w temacie wiadomości należy wpisać „Application for public libraries advocacy projects”). Wniosek musi być podpisany przez osobę reprezentującą aplikującą instytucję lub organizację.

Z grantu można pokryć wszelkie koszty projektu z wyjątkiem wydatków na infrastrukturę oraz zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowane wcześniej działania (związane lub nie z projektem).

Harmonogram

 • Wnioski można składać w dowolnym terminie do 1 czerwca 2015 roku (decyzja o zakwalifikowaniu projektu zostanie podjęta w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku). Uwaga! Liczba projektów zakwalifikowanych do sfinansowania jest ograniczona, warto więc rozważyć wcześniejsze złożenie wniosku.
 • Projekt powinien zostać zakończony najpóźniej do stycznia 2016 roku (warto tak zaplanować harmonogram projektu, by móc zakończyć działania przed ostatecznym terminem zamknięcia konkursu).

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu grantu:

 • Grant zostanie przekazany w terminie do 1 miesiąca po otrzymaniu pozytywnej decyzji. W ciągu tego miesiąca grantodawcy poproszą grantobiorcę o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających stabilność i zdolność finansową aplikującej instytucji lub organizacji.
 • Grantobiorcy zostaną zaproszeni do udziału w konferencji „Biblioteki Publiczne 2020” jesienią 2014, 215 lub 2016 roku (w zależności od tego, kiedy zostanie przyznany grant).
 • Po połowie realizacji projektu będzie wymagany raport cząstkowy (jeśli z jakichś powodów przygotowanie raportu w połowie projektu nie będzie możliwe, należy we wniosku zaproponować inny termin raportu cząstkowego i uzasadnić zmianę terminu).

Pytania dotyczące konkursu grantowego (w języku angielskim) można kierować pocztą elektroniczną na adres publiclibraries@readingandwriting.eu.

Więcej informacji:

Strona programu "Biblioteki Publiczne 2020"
Formularz zgłoszeń do pobrania

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas