twitter instagram YouTube

2018-10-17
Program Edukacja ekologiczna IV nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór w 2018 r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego. ”Edukacja ekologiczna”. termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór w 2018 r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”.

CEL KONKURSU:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad
zrównoważonego rozwoju.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać zajestrowne na terenie RP osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 33,33 mln zł, w formie pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego – 1,67 mln zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin naboru: 11.06.2018 r. – 21.12.2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/

KONTAKT:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:
edukacja@nfosigw.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas