twitter instagram YouTube

2020-03-25
Program Erasmus +

Program Erasmus +

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

CEL KONKURSU:

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświad­czeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się mło­dzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach projektu można uzy­skać wsparcie na organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży (trwających od dwóch dni do dwóch miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wymiany młodzieżowe: młodzież w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, mak­symalna 60 osób.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W Mobilności osób pracujących z młodzieżą: osoby pracujące z młodzieżą i działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd.

Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów, a udział może wziąć maksymalnie 50 osób.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego

DODATKOWE INFORMACJE:

www. erasmusplus.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas