twitter instagram YouTube

2018-04-17
Program Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Program pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie. Najbliższy termin składania wniosków mija 26 kwietnia 2018 r.

Projekty Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service – EVS) realizowane są w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Młodzież (Wolontariat Europejski), który w latach 2007-2013 był częścią programu „Młodzież w działaniu”.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Wolontariatu Europejskiego jest umożliwienie młodym ludziom pracy społecznej za granicą, wykorzystanie i rozwój własnych oraz zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kompetencji językowych, integracja międzykulturowa.

Program Wolontariatu Europejskiego umożliwia udział w wolontariacie indywidualnym i grupowym. W projekt zaangażowane są trzy strony: wolontariusz, organizacja goszcząca oraz organizacja wysyłająca. Organizacja goszcząca może przyjąć na jeden projekt maksymalnie 30 wolontariuszy. Wolontariat Europejski stwarza możliwości intensywnych doświadczeń poznawczych, rozwoju osobistego, możliwości integracji ze środowiskiem lokalnym, kontaktu z żywym językiem, zdobycia wielu doświadczeń i umiejętności

Każdy wolontariusz podpisuje umowę gwarantująca m.in. szkolenie wstępne i wsparcie opiekuna (mentora). Po zakończeniu projektu wolontariusz otrzymuje Youthpass Certificate, zawierający informacje o tym, czego nauczył się w czasie projektu. Szczegółowe informacje o powinnościach i możliwościach wolontariusza znajdują się w Karcie Wolontariatu Europejskiego (EVS Charter).

Uczestnicy
– wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z krajów programu lub krajów partnerskich;
– organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne, podmioty publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, nieformalne grupy młodzież, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego biznesu;
– organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe.

Rekrutacja
Osoby indywidualne nie mogą samodzielnie aplikować o środki finansowe. Wnioski w ich imieniu składają do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ składają akredytowane organizacje EVS, które wyznaczają własne terminy na zgłoszenia wolontariuszy. Osoby zainteresowane wyjazdem na wolontariat mogą poszukiwać organizacji i projektu wspólnie z organizacją wysyłającą lub samodzielnie. Na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego znajduje się wyszukiwarka projektów oraz baza akredytowanych organizacji EVS.

Jak zostać organizacją goszczącą/ wysyłającą
Aby organizacja lub instytucja publiczna mogła gościć lub wysyłać wolontariuszy w ramach programu, niezbędne jest uprzednie otrzymanie odpowiedniej akredytacji, która ma na celu zagwarantowanie przestrzegania minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego. W przypadku polskich organizacji, akredytacja przyznawana jest przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+. Akredytację należy uzyskać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż wnioski organizacji nieakredytowanych nie są rozpatrywane.

Po otrzymaniu odpowiedniej akredytacji, należy przygotować projekt wolontariatu, znaleźć partnerską organizację zza granicy i złożyć wniosek do odpowiedniej Agencji (Narodowej w Warszawie lub Wykonawczej w Brukseli), pamiętając przy tym o przestrzeganiu odgórnie ustalonych terminów.

Aplikacje o uzyskanie akredytacji mogą być składane przez organizacje na bieżąco, przez cały rok.

Długość pobytu
Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty z udziałem co najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Dofinansowanie dla wolontariusza
Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:
– zakwaterowanie,
– wyżywienie,
– podróż (kwota dofinansowania zależy od dystansu),
– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat (aktualne stawki podane są w przewodniku po programie),
– Koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.
– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w projekcie (w tym wolontariusza).

Wsparcie językowe Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to obecnie 18 języków, w tym sześciu w pełnym zakresie poziomów biegłości językowej (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski). Możliwe jest również alternatywne uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych. Kwestie te ustala się z organizacją wysyłającą. Więcej informacji.

Państwa uczestniczące w programie

1. Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE
– Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
– Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
– Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
– Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
– Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu.

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, instytucje, placówki edukacyjne itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Terminy składania wniosków w roku 2018:
– 15 lutego
– 26 kwietnia
– 4 października

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do godz. 12.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programuoraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

W ramach Wolontariatu Europejskiego można realizować projekty z innymi krajami świata: priorytetowo traktowane będą państwa Ameryki Łacińskiej, Afryki, Pacyfiku, Karaibów i Azji. Wnioski składa się również bezpośrednio do agencji wykonawczej w Brukseli.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas