twitter instagram YouTube

2020-03-25
Program Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Program Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności.

CEL KONKURSU:

Kształcenie, szkolenie i działania na rzecz młodzieży odgrywają główną rolę w zapewnieniu osobom w różnym wieku środków potrzebnych do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy i ogólnie w życiu społecznym. Projekty w ramach tej akcji wspierają mobilność międzynarodową wśród osób uczących się (studentów, stażystów, praktykantów, osób młodych i wolontariuszy) oraz kadry (nauczycieli akademickich, nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, osób pracujących z młodzieżą i osób pracujących w organizacjach działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży) i mają na celu:

 • wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, ich zaangażowania jako świadomi i aktywni członkowie społeczeństw oraz zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;
 • wspieranie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia szkoleń i pracy z młodzieżą w całej Europie;
 • znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;
 • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
 • zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom indywidualnych osób w Europie i poza nią;
 • wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym, pozaformalnym, szkoleniem zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością;
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 Partnerstwa zawierać mogą instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego z krajów uczestniczących w programie Erasmus+:

 • szkoły zawodowe,
 • centra kształcenia praktycznego,
 • ośrodki doskonalenia nauczycieli,
 • uczelnie wyższe,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pracodawców
 • partnerzy społeczni,
 • fundacje, stowarzyszenia branżowe,
 • izby rzemieślnicze,
 • władze lokalne i regionalne.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 24 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 www. erasmusplus.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas