twitter instagram YouTube

2020-03-25
Współpraca partnerska, Program Erasmus +

Współpraca partnerska, Program Erasmus +

Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy i bierze w niej udział co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu.

 CEL KONKURSU:

 Współpraca partnerska ma na celu:

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
 • propagowanie kariery dwutorowej sportowców
 • walkę z dopingiem
 • walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych
 • promowanie wolontariatu w sporci
 • wspieranie nowego podejścia do zwalczania przemocy, rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie
 • doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie
 • stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Współpraca partnerska ma wspierać tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu i może obejmować szeroki zakres działań, na przykład:

 • tworzenie sieci kontaktów między kluczowymi zainteresowanymi stronami,
 • opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana dobrych praktyk,
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych,
 • podniesienie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie sportu,
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników w dziedzinie sportu,
 • podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących ze sportu i aktywności fizycznej,
 • promowanie synergii między sportem i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży,
 • ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu,
 • organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do  21 kwietnia 2020 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas