twitter instagram YouTube

2022-10-26
Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty małe

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty małe

Do 26 stycznia 2023 roku można składać wnioski na działania, wspierające transnarodową współpracę dotyczącą kluczowych wyzwań i szans dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie sobie poradzić samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

FUNDATOR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz norweskie fundusze krajowe.

O PROGRAMIE: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego jest źródłem finansowania unijnego dla podmiotów publicznych i prywatnych, które chcą kształtować region Morza Bałtyckiego tak, aby stał się bardziej innowacyjny, wodooszczędny i neutralny dla klimatu. Program stwarza warunki do współpracy transnarodowej poprzez opracowywanie, testowanie i wprowadzanie w życie inteligentnych rozwiązań z korzyścią dla ludzi żyjących nad Bałtykiem. Jego wartością dodaną jest transnarodowy wymiar wspieranych działań. Program wykorzystuje możliwości oraz zajmuje się kwestiami, które nie mogą być w wystarczającym stopniu rozwiązywane przez pojedyncze kraje, lecz wymagają wspólnej reakcji partnerów z kilku krajów regionu.

Projekty małe mają na celu łatwiejszy dostęp do Programu, w szczególności dla tych partnerów, którzy wcześniej w nim nie uczestniczyli, włączając w to Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

CEL PROGRAMU: Głównym celem programu jest wdrażanie korzystnych dla mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego rozwiązań z zakresu innowacji, inteligentnego gospodarowania wodą i neutralności klimatycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Program oferuje trzy priorytety tematyczne:

Priorytet 1 Innowacyjne społeczeństwa

Cel 1.1 Odporne gospodarki i społeczności - Priorytet jest poświęcony działaniom na rzecz budowy zrównoważonych, sprawiedliwych, innowacyjnych i odpornych gospodarek oraz społeczności w całym regionie Morza Bałtyckiego (czyli zdolność do reagowania na recesje, kryzysy finansowe czy zdrowotne). W ramach priorytetu promowane jest „myślenie ponad schematami” oraz współpracę między sektorami w celu znalezienia rozwiązania. Priorytet ma na celu pomoc w opracowaniu modeli umożliwiających dostosowanie zdolności do produkcji kluczowych towarów w regionie. Działania mają pomóc w ożywieniu gospodarczym, mobilizowaniu kreatywności celem zwiększania odporności społeczeństw, rozwijaniu mechanizmów koordynacji w zakresie zarządzania wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi. Powinny również wykorzystywać potencjał cyfryzacji do zwiększania zdolności adaptacyjnych regionu.

Cel 1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców - W ramach priorytetu zachęca się do eksperymentowania z nowymi sposobami świadczenia usług publicznych z wykorzystaniem innowacyjnych, opartych na wiedzy i metodach partycypacji służących poprawie życia obywateli. Wspiera się testowanie niekonwencjonalnych podejść do usług, ograniczających koszty i biurokrację, a także zwiększających skuteczność administracji publicznej.

Priorytet 2 Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody

Cel 2.1 Zrównoważone wody - Priorytet wspiera współpracę w zakresie wdrażania rozwiązań wspomagających rozważne korzystanie z wody, poprawiających stan wód oraz czyniących zarządzanie nimi bardziej zrównoważonym. Wody te obejmują Morze Bałtyckie, wody przybrzeżne i śródlądowe. W ten sposób priorytet pomaga zapobiegać i ograniczać zanieczyszczenie wody w obrębie różnych akwenów. Priorytet zachęca do działań mających na celu ponowne przemyślenie procesów planowania pod kątem skuteczniejszego zarządzania wodą w czasie sztormów, powodzi, suszy czy niedoboru wód gruntowych, a także do dostosowania praktyk zarządzania wodą do zmieniających się warunków klimatycznych oraz do rozsądnego z niej korzystania. Działania powinny mieć charakter międzysektorowy, ponieważ zasoby wodne i zlewnie są wykorzystywane przez wiele sektorów i interesariuszy.

Cel 2.2 Niebieska gospodarka - Priorytet dąży do dalszego rozwijania przedsiębiorstw działających w ramach niebieskiej gospodarki w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania wód śródlądowych i morskich oraz zasobów morza, przy jednoczesnym wspieraniu zachowania zdrowego środowiska morskiego w całym regionie. Pomaga tworzyć nowe możliwości biznesowe poprzez rozwijanie łańcuchów wartości dla zrównoważonych produktów i usług opartych na wodzie śródlądowej i morskiej oraz włączanie środków łagodzących zmianę klimatu do planów rozwoju przedsiębiorstw. Działania mogą wprowadzać wspólne normy środowiskowe oraz czyste, cyfrowe i ekoefektywne rozwiązania. Mogą również poprawić zarządzanie ruchem na morzu i wodach śródlądowych oraz wprowadzać rozwiązania w zakresie zdalnego wsparcia nawigacji. Ponieważ różne sektory mogą korzystać z tych samych zasobów, działania powinny pomóc w łagodzeniu potencjalnych konfliktów między użytkownikami przestrzeni morskiej i lądowej oraz ułatwić jej wspólne wykorzystanie.

Priorytet 3 Społeczeństwa neutralne dla klimatu

Cel 3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym - Priorytet ten obejmuje działania, które ułatwiają przejście od linearnego wykorzystania zasobów do ich użycia w obiegu zamkniętym. Oznacza to jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów bez zwiększania presji na środowisko. Priorytet ten wspiera zatem rozwój nowych podejść do gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ich testowanie. Zapewnia przestrzeń do włączenia polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym do strategii terytorialnych oraz ponownego zdefiniowania podejść w zakresie inteligentnej specjalizacji celem przyspieszenia zmiany w kierunku obiegu zamkniętego. Działania powinny wykorzystywać potencjał cyfryzacji jako środka do osiągnięcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów rejonu Morza Bałtyckiego.

Cel 3.2 Transformacja energetyczna - Priorytet wspiera transformację energetyczną i pomaga w opracowaniu inteligentnych rozwiązań mających na celu dekarbonizację systemów energetycznych. Należy testować rozwiązania służące zwiększeniu produkcji energii odnawialnej i jej wykorzystania. Zachęca się do poprawy efektywności energetycznej w procesach przemysłowych, jak również w budynkach publicznych i prywatnych. Działania powinny mobilizować przemysł i obywateli do stosowania rozwiązań energetycznych zapewniających neutralność klimatyczną.

Cel 3.3 Inteligentna zielona mobilność. - W ramach priorytetu dąży się do ekologicznych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności. Wspierane są działania, które zapewniają sprawny przepływ osób i towarów przy jednoczesnej oszczędności zasobów dzięki zwiększeniu efektywności, integracji różnych rodzajów transportu oraz przyspieszeniu cyfryzacji. Pomaga się wprowadzać ekologiczne i inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności oraz testować innowacyjne technologie celem zmniejszenia zanieczyszczeń w miastach i miejscowościach oraz w ich najbliższym sąsiedztwie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do składania wniosków w ramach projektów małych zachęca się w szczególności władze publiczne oraz organizacje pozarządowe (NGO).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Całkowity budżet małego projektu nie może przekraczać 500 000 EUR (z uwzględnieniem kosztów przygotowawczych). Musi jasno odzwierciedlać zaangażowanie partnerów i realizację zaplanowanych działań. Ma być również proporcjonalny do wyników, które zostaną opracowane dla wybranych grup docelowych. Projekty małe są realizowane wyłącznie w ramach uproszczonych metod rozliczania kosztów. Partnerzy z Danii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski są uprawnieni do otrzymania z EFRR do 80% dofinansowania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 26 stycznia 2023 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania może trwać do 24 miesięcy

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: https://interreg-baltic.eu/gateway/ oraz tu: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027/ 

Szczegółowy opis priorytetów Programu, celów i przykładów działań, które mają być finansowane znajduje się w Dokumencie Programu opublikowanym na stronie interreg-baltic.eu. Informacje te są również dostępne na stronie https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/  oraz w poradnikach dotyczących celów Programu opublikowanych na https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/  .

KONTAKT:

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Współpracy Terytorialnej 
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

tel. +48 22 273 81 75
      +48 22 273 81 87
e-mail: BSR@mfipr.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas