twitter instagram YouTube

2020-01-13
Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj.:
– przedsiębiorczości kulturalnej,
– rozwoju publiczności,
– wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych.
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE - OBSZARY DZIAŁAŃ:

Muzyka i sztuki performatywne;
Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe)
Dziedzictwo kulturowe
Przemysły kultury
Przemysły  kreatywne
Literatura i krytyka sztuki
Edukacja kulturalna
Edukacja artystyczna
Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek.

Każdy projekt realizowany w ramach ww. dziedzin kultury i sztuki, musi również odnosić się do przedsiębiorczości w kulturze lub rozwoju publiczności lub włączania mniejszości etnicznych i narodowych (konieczne jest odniesienie się do co najmniej jednego z tych aspektów).

Rodzaje projektów

 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym;
 • wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
 • inne, zgodne z celami programu

Wyżej wymienione działania stanowią przykładowe typy i inne projekty wpisujące się w cele Działania mogą być realizowane.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego

PARTNERSTWO:

Projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

TYPY PARTNERÓW

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Każdy podmiot, zarówno publiczny jak i prywatny, komercyjny lub niekomercyjny i pozarządowa organizacja, ustanowiona jako osoba prawna w Państwie Darczyńcy, których głównym przedmiotem działalności jest działalność w sektorze kultury i w branżach kreatywnych, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu Kreatywna Europa.

Partnerzy z Polski:

 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacji pozarządowe aktywne na polu kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy z sektora przemysłu kultury i branż kreatywnych
   

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Całkowity budżet: 12.3 mln euro

Wysokość dofinasowania: 0,1 – 0,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych 

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 euro.
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl).

 

Źródło / Więcej informacji:

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/opis-dzialania.php

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas