twitter instagram YouTube

2021-01-11
Program "Kulturalne pomosty" Edycja 2021

Program

Celem Konkursu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości. Zadania dofinasowane w programie powinny propagować postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych. Cennym będzie położenie nacisku na uwarunkowania polityczne, historyczne, społeczne i kulturalne, wspólne dla historii Polski i kraju, w którym zadanie ma być realizowane oraz ukierunkowanie na aspekt wspólnego świętowania niepodległości. Ważnym merytorycznie obszarem jest dorobek kulturowy dwudziestolecia międzywojennego i jego współczesne reminiscencje. Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów (samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe) we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach geograficznych. Powinny odnosić się do treści „Wytycznych programowych” i wpisywać w cele 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 „Projekty zagraniczne”. Zrealizowane
w ramach programu wydarzenia kulturalne powinny być skierowane w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych,
w tym: mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych.
Główny nacisk w ramach programu zostaje położony na zadania oparte na spójnej i oryginalnej koncepcji merytorycznej i promocyjnej. Wyznacznikiem wysokiej jakości zadania może być zarówno koncentracja organizatora na prezentacji wybranego, szczególnie reprezentatywnego wydarzenia lub zjawiska artystycznego, jak i tworzenie kompleksowych projektów artystycznych, edukacyjnych i popularyzatorskich prezentujących możliwie szerokie spektrum dokonań polskiej kultury.
Zadania powinny wyróżniać się oryginalną, spójną i dopracowaną koncepcją artystyczną i promocyjną. Premiowane będzie kreatywne wykorzystanie mediów cyfrowych w prezentacji danego zagadnienia oraz jego komunikacji. Ważnym aspektem w ocenie zadania będzie fakt, że zadanie stanowi kontynuację współpracy zainicjowanej i prowadzonej w oparciu
o dofinansowanie we wcześniejszych naborach w programie. Poziom dofinansowania
w programie może wynosić do 85% całości budżetu zadania. Biorąc pod uwagę fakt, że program jest adresowany do odbiorcy zagranicznego, istotnym aspektem jest doświadczenie organizatorów zadania we współpracy z partnerami z zagranicy. Przy ocenie wniosków szczególna uwaga zostanie też poświęcona poziomowi i jakości zaangażowania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego zagranicznych partnerów.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań:
- koncerty;
- wystawy;
- spektakle;
- festiwale;
- przeglądy;
- pokazy;
- warsztaty;
- performance;
- wydarzenia site specific;
- prezentacje multimedialne;
- wydarzenia interdyscyplinarne.
Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w programie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych;
- organizacje pozarządowe.
Warunkiem koniecznym realizacji zadania w ramach programu jest udział instytucjonalnego partnera zagranicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Pula środków ogółem 2 500 000,00 zł;
- kwota dotacji na zadanie: od 30 000,00 zł do 350 000,00 zł;
- wymagany całkowity wkład własny fiansowy15 %.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31 stycznia 2021 r., do godziny 23:59.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2021

KONTAKT:
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25
00-560 Warszawa
Tel. (22) 44 76 109
sekretariat@iam.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas