twitter instagram YouTube

2017-01-23
Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2017. Nabór wniosków przewidziany został na okres od 1 do 28 lutego 2017 r. Celem programu jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.

Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej służącej dobrze funkcjonującym szkoleniowo klubom sportowym, to jest takim, w których istnieje profesjonalna kadra trenersko-instruktorska, szeroka podstawa piramidy szkoleniowej oraz wymierne sukcesy sportowe.

Wsparcie dotyczy przebudowy lub remontu istniejących obiektów sportowych, a w zakresie wskazanym w niniejszym programie również na budowie obiektów sportowych oraz doposażenia tych obiektów w sprzęt sportowy.

Najwyżej punktowane typy zadań w ujęciu rzeczowym to modernizacje dotyczące przede wszystkim:

- treningowych boisk piłkarskich/rugby;

- aren w halach sportowych;

- niecek na pływalniach;

- przystani wioślarskich, kajakarskich i żeglarskich;

- baz sportowych dla klubów kolarskich;

- tras narciarskich;

- lodowisk, torów lodowych;

- kortów tenisowych;

- ponadto baz sportowych dla klubów w olimpijskich sportach walki, gimnastycznych, wspinaczkowych, strzeleckich, jeździeckich, łuczniczych.

Celem uniknięcia nieoptymalnych rozwiązań promowane w procesie oceny będą te wnioski, które były konsultowane z interesariuszami, tj. ze środowiskiem sportowców, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, polskimi związkami sportowymi, przyszłymi zarządcami oraz grupami lub ogółem mieszkańców.

Z uwagi na duże zaangażowanie środków resortu w dofinansowania obiektów piłkarskich dofinansowanie w tym zakresie będą dotyczyły przede wszystkim boisk treningowych oraz racjonalnie zaprojektowanych zapleczy (adekwatnych w sferze kosztowo-metrażowej do skali działalności klubu/klubów).

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

1) O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty posiadające obiekt służący klubowi sportowemu2:jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.,poz. 1870) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

WYSOKOŚĆ I WARUNKI UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

1. Dofinansowanie w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 3mln zł w przypadku krytej pływalni lub krytego lodowiska oraz 2mln zł w przypadku pozostałych zadań.

2. W przypadku gdy zakres zadania dotyczy większej ilości odrębnych obiektów/kompleksów6 wysokość dofinansowania oblicza się dla tychobiektówoddzielnie7. Tak obliczona łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł.

3. Planowana minimalna wartość wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, które zostanie dofinansowane przez Ministra, nie może  być niższa niż300 tys. zł.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH:

1. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1do 28lutego2017r.  (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

2. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych.

3. Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT:

https://wnioski.msit.gov.pl/

4. Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować, podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Infrastruktury Sportowej ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

Załączniki do strony

Więcej informacji na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2017-rok/1941,Program-Modernizacji-Infrastruktury-Sportowej-edycja-2017.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas