twitter instagram YouTube

2021-01-11
Program „Od wykluczenia do aktywizacji” Edycja 2021”

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” Edycja 2021”

Celem Konkursu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. W ramach powyższego celu głównego wyznaczono następujące priorytety i cele szczegółowe:

Priorytet I Usługi reintegracyjne - cel szczegółowy: zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

Priorytet II Ścieżki reintegracji – cel szczegółowy: zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS).

Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych – cel szczegółowy: Włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.

Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży – cel szczegółowy: Wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.

Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS – cel szczegółowy: Wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS (W 2021 ze względu na stan epidemii SARS-Covid-2 konkurs w ramach tego priorytetu nie jest ogłaszany)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące PZS o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. z 2020 r. poz. 176), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.; dalej: UDDPiW).

Priorytet I
-  podmioty prowadzące PZS, o organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
Priorytet II
- podmioty prowadzące PZS, o organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
Priorytet III
-  podmioty prowadzące PZS,
Priorytet IV
- podmioty prowadzące PZS, o samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Priorytet I i II:
- minimalna kwota dofinansowania - 20 000 zł,
- maksymalna kwota dofinansowania – 150 000 zł
Priorytet III:
-  minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, o maksymalna kwota dofinansowania – 100 000 zł
Priorytet IV:
-  minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, o maksymalna kwota dofinansowania – 50 000 zł
- wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 1 lutego 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2021?fbclid=IwAR3JTg2k6pVQzA-s87xQcN6mmfsIg2iVuGlCqpWcyBnZjibxfAqEB6zcpuQ

KONTAKT:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa
Tel. +22 2500108 info@mrpips.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas