twitter instagram YouTube

2020-06-15
Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Program Operacyjny „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Kwota dofinansowania 500 000 euro - 2 300 000 euro

CEL ZADANIA:

Celem Konkursu jest zwiększenie odporności miast na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach poniżej 90 tys. mieszkańców.

Realizacja projektów przyczyni się do wzmocnienia odporności miast na negatywne skutki zmian klimatu, podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu, a także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.

Nabór ma na celu wsparcie wdrażania przez miasta i gminy przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem do zmian klimatu oraz łagodzeniem zmian klimatu (działania adaptacyjne i mitygacyjne), wynikających z planów adaptacji do zmian klimatu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane ze zwiększeniem odporności na zmiany klimatu oraz zmniejszeniem emisji m.in. z transportu i innych sektorów, w tym rewitalizację i rozwój terenów zieleni oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, np. poprzez retencję wody. Wniosek aplikacyjny powinien zawierać działania edukacyjne i uświadamiające jako zintegrowane części wniosku. Warunkiem realizacji projektu będzie zgodność planu adaptacji z „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zakres przedmiotowy projektów polegać może na realizacji działań związanych z:

 • zwiększeniem powierzchni terenów zieleni w miastach (w tym również tzw. zielonej infrastruktury) wspomagających procesy napowietrzania miast oraz promujących zielone korytarze i zapobiegających fragmentacji miast, a także poprawiających funkcje ekosystemów i ich usług oraz zwiększających powierzchnie biologicznie czynne w miastach;
 • przechwytywaniem i zagospodarowaniem wód opadowych w miejscu ich powstania lub bliskiej okolicy tzw. zielono-niebieska infrastruktura, promująca sieć naturalnych i półnaturalnych rozwiązań zwiększających retencję, w tym małą retencję wodną oraz ograniczających lokalne podtopienia i zmniejszających ryzyko powodzi;
 • zmniejszeniem efektu miejskiej „wyspy ciepła” oraz poprawą mikroklimatu w mieście poprzez zwiększenie terenów zieleni wpływających na obniżenie temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach, np. poprzez wykorzystanie zebranej wody deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian;
 • likwidacją zasklepień lub uszczelnień gruntu poprzez stosowanie powierzchni przepuszczalnych dla wody;
 • przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z powodzi, suszy, łagodzeniem skutków fal upałów i efektu miejskiej „wyspy ciepła” w miastach i/lub realizacją działań ograniczających zagrożenia w obszarach miejskich powstałych wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych;
 • zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez transformację w kierunku np. elektromobilności, rozwoju zrównoważonych środków transportu, zwiększenia roli miast w ograniczaniu marnotrawienia żywności. Aktywnościom wskazanym powyżej muszą towarzyszyć działania edukacyjne i zwiększające świadomość, mające na celu zmianę zachowań na bardziej przyjazne dla klimatu. Przykładowe opisy działań z ww. zakresu znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 • jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 90 tys. (oraz ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych takich jednostek samorządu terytorialnego);
 • organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w art. 1.6 n Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021. Partnerstwo Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. W przypadku projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie złożenie listu intencyjnego, umowy partnerskiej lub innego potwierdzenia współpracy z Partnerem Projektu z Państw Darczyńców. Przed zawarciem Umowy w sprawie realizacji Projektu złożonego w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej w języku angielskim i jej tłumaczenia na język polski.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji:

 • kwota środków przeznaczona na nabór 23 029 413 euro;
 • kwota dofinansowania 500 000 euro - 2 300 000 euro;
 • poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 3 kwietnia 2020 roku do 17 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00 – wydłużono termin składania wniosków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas