twitter instagram YouTube

2016-03-21
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.7. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Celem Konkursu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

Wnioski mogą składać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 20 000 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2016 r. Nabór zostanie uruchomiony 31 marca 2016 r. Wnioski należy składać:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
 • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/27-Zwiekszenie-szans-na-zatrudnienie-osob-szczegolnie-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas