twitter instagram YouTube

2020-08-11
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”

FUNDATOR:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych
w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej. Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu. Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej,
 • inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • urzędy wojewódzkie,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • przedsiębiorcy,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które samodzielnie albo - jeśli zgłaszają projekt partnerski - wraz z partnerem/ami spełniają wymienione w regulaminie konkursu warunki.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Ogólna pula środków przeznaczonych na Konkurs 6 250 000 zł, maksymalny poziom dofinansowania 100%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 10 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl/ . O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

DODATKOWE INFORMACJE:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/219-usprawnienie-procesow-inwestycyjno-budowlanych-i-planowania-przestrzennego-9/

KONTAKT:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Tel. 22 626 06 32

E-mail: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas