twitter instagram YouTube

2020-02-22
Priorytet 1a w ramach PROO 2020 właśnie wystartował! Wnioski można składać do 4 marca!

Priorytet 1a w ramach PROO 2020 właśnie wystartował! Wnioski można składać do 4 marca!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło konkurs w którym można pozyskać fundusze na wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 100.000 - 700.000 zł.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Ponadto wyróżnia się trzy cele szczegółowe:

1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.

2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.

3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich. Wnioskodawca, co do zasady, może złożyć jeden wniosek w ramach konkursu. W ramach konkursu obowiązuje dwustopniowy system składania wniosków (wnioski wstępne oraz wnioski pełne).

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach programu przewiduje się do realizacji wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: – budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, – tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, – podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją, wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. Wsparcie uzyskują działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego.

Podczas oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

 KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wniosek o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych  posiadające osobowość prawną). instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Wnioskodawcą nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. W ramach realizowanego projektu możliwe jest tworzenie grup partnerskich.

 WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 100.000 - 700.000 zł.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 4.03.2020r. o godz. 12:00.

 TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań od 1 stycznia 2020 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. 

 DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 885 221 531 lub 601 901 327 w godzinach 10.00 – 16.00 lub pisząc na adres e-mail: proo@niw.gov.pl oraz na stronie internetowej organizatora konkursu tutaj

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełna nazwa programu to Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas