twitter instagram YouTube

2017-12-28
Program "Szkolny Klub Sportowy"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program„Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej
przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej
aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury
przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2018r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalnościstatutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2018 roku przeznacza się kwotę 54 525 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF lub w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków ze środków Funduszu na rok 2018.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie:

 https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2179,Ogloszenie-programu-Szkolny-Klub-Sportowy-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wsp.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas