twitter instagram YouTube

2017-12-07
Program "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r."

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. Celami szczegółowymi są:
-zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia,
-wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej,
- kształtowanie zdrowego stylu życia,
- rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika,
 tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych,
- kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku,
- podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
Priorytety Programu:

- włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym starszych osób niepełnosprawnych (50+),

-wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych,
- promocja sportu osób niepełnosprawnych,
- promocja społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.
Zadania realizowane w ramach konkursu:
- wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i Pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
- promocja sportu osób niepełnosprawnych.


Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.            O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.
Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 18 700 000 zł. Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych). Wysokość kosztów pośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania) nie może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich ogółem (własnych i z dofinansowania).
Termin składania wniosków upływa 20 grudnia 2017 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki - AMODIT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas