twitter instagram YouTube

2020-10-09
Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

FUNDATOR:
Narodowy instytut Wolności

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:
- umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej;
- wpływają na rozwój społeczności lokalnych;
- są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego. Dotacje w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:
Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1);
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2);
Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3);
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4). Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
- spółdzielnie socjalne,
- koła gospodyń wiejskich.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu 24 000 0000 zł z podziałem na:
- 9 000 000 zł w 2020 roku;
- 7 500 000 zł w 2021 roku;
- 7 500 000 zł w 2022 roku;
- maksymalna wartość dotacji zróżnicowana w zależności od priorytetu, w ramach którego składany będzie wniosek, i wynosi od 195 000 zł (w priorytecie 4), 975 000 zł (w priorytecie 1 i 2) do 1 950 000 zł (w priorytecie 3);
- wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 601 901 327 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020-2030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU

KONTAKT:
Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
Tel.: 601 901 225
E-mail: kontakt@niw.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas