twitter instagram YouTube

2020-11-30
Program Współpracy na rok 2021 uchwalony!

Na XXX sesji Rady Miasta Leszna podjęto uchwałę o przyjęciu Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok!

Program współpracy jest dokumentem określającym politykę realizowaną przez Miasto Leszno wobec trzeciego sektora oraz kierunki dalszej, efektywnej współpracy między sektorami. Na dokument składają się cele, zasady oraz formy współpracy, w tym zadania priorytetowe, jakie planuje się powierzyć organizacjom pozarządowym do realizacji. Program zawiera także opis sposobu jego realizacji, kryteria ewaluacyjne, informację o sposobie jego tworzenia z uwzględnieniem przebiegu konsultacji społecznych, a także sposób powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Leszna w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Przyjęcie „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi (…) na 2021 r.” zgodne jest z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia go w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację programu. Jednakże współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi nie wynika jedynie z obowiązku ustawowego, ale przede wszystkim ze świadomego dostrzegania korzyści wynikających z tej współpracy. Miasto Leszno, dążąc do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, konsekwentnie od lat rozwija współpracę z sektorem pozarządowym, dbając o to, by współpraca ta nieustannie się umacniała i rozwijała na wielu płaszczyznach i przynosiła korzyści nie tylko obu stronom, ale przede wszystkim mieszkańcom. W celu zapewnienia wysokiej jakości, skuteczności i efektywności współpracy, najważniejsze decyzje związane z kierunkami jej rozwoju, podejmowane są wspólnie.

Niniejszy program powstał w oparciu o wiedzę, praktykę i doświadczenie samorządowców oraz organizacji pozarządowych jako wspólny wyraz dążenia do realizacji zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękujemy wszyskim, którzy włączyli się w tworzenie tego ważnego dokumentu. Dziekujemy za wyrażanie swoich opinii i zgłaszanie uwag!. Razem budujemy Aktywne Obywatelskie Leszno!

Program dostępny jest TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas