twitter instagram YouTube

2020-01-23
Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

Minister Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego do 27 lutego 2020 r.

CEL KONKURSU:

Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA PILOTAŻOWA, jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. W jego ramach tworzona będzie podstawa dla wszelkich innych działań – infrastruktura.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych:

  •  zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m;
  • budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

1.      jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;

2.      stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

3.      spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu wynosi 15 mln zł.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego do 27 lutego 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich---edycja-pilotazowa-2020

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas