twitter instagram YouTube

2023-01-09
Program dofinansowania zadań z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2023 roku

Program dofinansowania zadań z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2023 roku

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością w 2023 roku. Wnioski można składać do 31 stycznia 2023 roku

FUNDATOR: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

O PROGRAMIE: Zgodnie z Programem współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 organizacje pozarządowe mają możliwość ubiegania się o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczona sprawnością.
Otwarty konkurs ofert umożliwi wyłonienie innowacyjnych, modelowych lub systemowych projektów organizacji pozarządowych, których realizacja przyczyni się do wsparcia osób z ograniczoną sprawnością i ich opiekunów.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest zwiększenie zakresu wsparcia świadczonego w obszarze wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w obszarze wspierania osób z ograniczoną sprawnością wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz priorytety i kierunki działań Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021–2025, zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

ZADANIE 1
Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nazwa zadania: Wspieranie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności/orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
ZADANIE 2
Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Nazwa zadania: Wzrost aktywności i rehabilitacja przez sport dla dzieci i młodzieży, jako element aktywizacji społecznej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
2.Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Środki finansowe na realizację jednorocznego otwartego konkursu ofert z dziedziny pomocy społecznej, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostały zaplanowane w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 w łącznej kwocie 420 000,00 zł.
Zadanie 1 - 200 000,00 zł
Zadanie 2 - 220 000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.01.2023r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
22 marca 2023 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://rops.poznan.pl/

KONTAKT:  Maria Krupecka tel. 61 8567309, mail: maria.krupecka@rops.poznan.pl 
Małgorzata Machnicka tel. 61 8567322, mail: malgorzata.machnicka@rops.poznan.pl
Agnieszka Wiśniewska - Król tel. 618584539, mail: agnieszka.wisniewska-krol@rops.poznan.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas