twitter instagram YouTube

2018-05-04
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej

Minister Sportu i Turystyki przyznaje w 2018 roku, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

1. Celem programu jest:

1) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego;

2) monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego;

3) opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,

4) prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe, zwane dalej „pzs”.

2. Szczegółowy sposób realizacji celów – zgodnie z założeniami programu, określają we wniosku podmioty wskazane w dziale II, jako uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

1) organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu;

2) ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

W ramach Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego zadania realizuje się:

1) w obszarze procesu szkolenia;

2) w obszarze badawczym i monitoringu.

Wnioski należy składać od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji do 30 czerwca 2018 r., osobiście – w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) na adres siedziby MSiT. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz adnotację: DSW – Wniosek w ramach „Programu dofinansowania zadań, związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas