twitter instagram YouTube

2019-09-30
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs pn. "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.". Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest:

  • zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
  • zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:

  • przygotowanie do igrzysk paraolimpijskich;
  • przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych;
  • przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do przeznaczenia środków dotacji w pierwszej kolejności na przygotowania zawodników – medalistów Igrzysk Paraolimpijskich 2016 i 2018, Igrzysk Głuchych 2017, mistrzostw świata i mistrzostw Europy 2018, zawodników, którzy uzyskali kwalifikacje do igrzysk, następnie zawodników, którzy zajęli w ww. zawodach miejsca 4-8 oraz pozostałych zawodników.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać:

  • polskie związki sportowe
  • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju realizowanych zadań. Wysokość dofinansowania zadań w ramach Programu:

  • przygotowanie do igrzysk paraolimpijskich - nie mniej niż 13 500 000 zł;
  • przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych – nie mniej niż 2 000 000 zł;
  • przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych – nie mniej niż 2 000 000 zł.

Na realizację Programu Minister w 2019 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. w wysokości: 20 000 000,00 zł.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 30 listopada 2019 r. Wnioski należy składać w terminie od dnia następującego po dniu ogłoszenia niniejszej decyzji Ministra Sportu i Turystyki osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) na adres siedziby MSiT.

Dodatkowe informacje

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2454,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas