twitter instagram YouTube

2014-04-07
Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom. Programy te mogą dotyczyć jednego lub więcej uzdolnień spośród wymienionych w pkt 1. Zastrzega się również możliwość wyboru tylko jednej oferty działań wspierających wszystkie lub większość uzdolnień wymienionych w pkt 1.

Szczegółowy opis zadania:

1)    W programie, o którym mowa powyżej, uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z terenu Polski, z następującymi uzdolnieniami:

 • akademickimi tj. w uczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających gałęziom wiedzy,
 • artystycznymi,
 • technicznymi;
 • sportowymi i motorycznymi,
 • społecznymi, wykazującymi talent przywódczy lub umiejętności skutecznego rozwiązywania sytuacji społecznych;

2)    preferowane będą projekty:

 • zawierające działania skierowane na rozwój co najmniej 2 uzdolnień wymienionych w pkt 1,
 • przewidujące współpracę ze szkołami wyższymi, lub instytucjami naukowymi lub artystycznymi,
 • uwzględniające, obok indywidualnej pracy z uczniem, pracę uczniów w zespole,
 • składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz ucznia zdolnego lub/i udokumentowaną współpracę ze środowiskiem naukowym lub artystycznym na rzecz ucznia zdolnego,
 • uwzględniające trwałość działań oraz rezultatów
 • zaplanowane jako działania długofalowe, umożliwiające ich powtarzalność,
 • uwzględniające równy dostęp uczniów ze wszystkich województw z zachowaniem w szczególności zasady równości płci i miejsca zamieszkania (wieś i miasta do 5000 mieszkańców/ miasta powyżej 5000 mieszkańców), przy zapewnieniu udziału minimum 25% uczniów ze wsi i miast do 5000 mieszkańców oraz minimum 40% dziewcząt;
 • przewidujące włączenie do udziału w programie uczniów niepełnosprawnych;

3)    oferta musi:

 • zawierać opis sposobu rekrutacji uczestników programu,
 • zakładać nieodpłatną realizację zajęć edukacyjnych (spotkań,  warsztatów, obozów naukowych, zajęć na uczelniach itp.),
 • zapewnić uczestnikom programu nieodpłatny udział w koncertach, wystawach, zajęciach na uczelni, obozach naukowych, wyjazdach edukacyjnych itp.,
 • zapewnić uczestnikom programu nieodpłatny udział w spotkaniach młodzieży wybitnie uzdolnionej za granicą,
 • zapewnić nieodpłatną pomoc w wyjazdach na konkursy, w tym na konkursy międzynarodowe.

Oferta nie może przewidywać przyznawania pomocy materialnej w postaci stypendiów

Kto może składać ofertę?

 • Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
  • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 15% całkowitej wartości zadania w tym minimum 10 % wkładu finansowego.
  • Koszty zarządzania (w tym m.in. koszty administracyjne, wyposażenia i promocji zadania) nie mogą przekroczyć 15% całkowitej wartości zadania.
  • Maksymalny termin realizacji zadania objętego finansowaniem z dotacji upływa w dniu 31 grudnia 2014 r.
  • Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl
  • Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.
  • Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.
  • Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
  • Do oferty należy dołączyć załączniki określone w § 2 ust. 11 regulaminu konkursu.

  Wysokość dotacji

  Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 600000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 600 000 zł.

  W roku poprzednim Minister Edukacji Narodowej realizował zadanie pn. „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”, na realizację którego przeznaczono dotacje w kwocie 700000 zł

  Termin składania ofert:

  22 kwietnia 2014 r.

  Miejsce składania ofert:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

  Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego

  Dodatkowe informacje: szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://bip.men.gov.pl/images/stories/DE/ogoszenie_regulamin_zasady_przynawania_i_rozliczania_dotacji_PPWUU.pdf

  Opublikował: ngo@leszno.pl
  Napisz do nas