twitter instagram YouTube

2018-08-01
Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 r.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty (działające minimum 3 lata przed datą złożenia wniosku), prowadzące
działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji
Programu zostaną dofinansowane obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć
wychowania fizycznego, jak również umożliwiające – w miarę możliwości – profesjonalne współzawodnictwo sportowe.

Wyłącznie do wnioskodawcy należy wybór typu funkcjonalnego obiektu lekkoatletycznego, który chce on realizować. Czy realizować obiekt treningowy, czy
certyfikowany, wnioskodawca powinien zadecydować w oparciu o wielkość posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na tę inwestycję oraz realne
potrzeby, związane z potencjałem rozwoju lekkiej atletyki w danym regionie.

Podjęcie decyzji o realizacji obiektu certyfikowanego, który wymaga przeznaczenia na inwestycję dużo większej sumy środków niż w przypadku obiektu treningowego,
powinno być uzasadnione faktycznymi potrzebami i nie powinno odbiegać od rzeczywistych uwarunkowań.

Dofinansowania będą kierowane w pierwszej kolejności do tych ośrodków, które mają na swym terenie kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

Dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektów
lekkoatletycznych w 3 wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:
1) obiekty treningowe;
2) obiekty certyfikowane - opis procedury certyfikacji, znajduje się na stronie internetowej PZLA, w zakładce Związek - Komisje - Komisja Obiektów i Urządzeń.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl/

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a po wysłaniu formularza, należy go wydrukować,
podpisać i przesłać/złożyć wraz z załącznikami na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
Konkurs MSiT00-082 Warszawa

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas