twitter instagram YouTube

2014-12-18
Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Nabór do 31 grudnia 2014 r.

CELE PROGRAMU:

1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;

3. kształtowanie zdrowego stylu życia;

4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;

5. zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych – każdy bez względu na status społeczny, czy stopień sprawności ma prawo do udziału w sporcie;

6. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;

7. kształcenie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

PRIORYTETY PROGRAMU:

1. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych;

2. włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+);

3. znaczenia zadania dla promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;

4. znaczenie zadania dla wzrostu aktywności fizycznej uczestników i promocji zdrowego stylu życia;

5. udział środków własnych, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i innych;

6. udział wolontariuszy w realizacji zadania.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;

2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;

3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”;

4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;

5. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwane dalej „środkami FRKF”, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2015 roku przeznacza się kwotę 14 898 000,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wpływów do Funduszu lub w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków ze środków Funduszu na rok 2015. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2014 r . 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ:

1) zadanie - organizacja zajęć sekcji sportowych osób:

a) liczba uczestników zajęć w sekcji nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba że sytuacja osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności/ możliwości funkcjonalne) wymusza mniejszą liczbę uczestników sekcji. Każdorazowo sytuacja taka musi być szczegółowo opisana i uzasadniona;

b) praca instruktora/trenera/ animatora musi być udokumentowana w „dzienniku pracy instruktora/ trenera/animatora” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;

c) osoby prowadzące zajęcia sekcji sportowych nie mogą prowadzić zajęć sportowych w ramach zadania prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych” i tym samym pobierać wynagrodzenia z tego tytułu;

d) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków Funduszu w zadaniu organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych:

- trener i instruktor – do 40 zł brutto/1 h

- obsługa techniczna – do 20 zł brutto/1 h

2) zadanie - prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych”:

a) liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Animator sportu osób niepełnosprawnych”, nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba że sytuacja osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności/ możliwości funkcjonalne) wymusza mniejszą liczbę uczestników sekcji. Każdorazowo sytuacja taka musi być szczegółowo opisana i uzasadniona;

b) praca instruktora/trenera/ animatora musi być udokumentowana w „dzienniku pracy instruktora/ trenera/animatora” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki;

c) osoby prowadzące zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osób niepełnosprawnych nie mogą prowadzić zajęć sekcji sportowych i tym samym pobierać wynagrodzenia z tego tytułu;

3) zadanie - organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym mistrzostw Polski i pucharów Polski osób niepełnosprawnych:

a) liczba uczestników imprez sportowych (w tym MP i PP) nie może być mniejsza niż 50 osób, w tym co najmniej 40 osób niepełnosprawnych;

b) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Ze środków FRKF nie jest dofinansowany zakup wózków sportowych oraz sprzętu wyczynowego;

c) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF:

- trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 dzień

- obsługa techniczna – do 80 zł brutto/1 dzień

4) zadanie - organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych:

a) miejsce organizacji realizowanych zadań musi być dostosowane do osób niepełnosprawnych. Miejsce organizacji obozów sportowych należy tak dobierać, aby zapewniony był dobry dostęp do obiektów sportowych;

b) liczba uczestników obozu nie może być mniejsza niż 40 osób, w tym co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

c) długość trwania każdego obozu sportowego musi zawierać się w przedziale 10-14 dni;

d) program obozów musi mieć wyłącznie sportowy charakter;

e) kwota dofinansowania ze środków FRKF, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie może przekraczać 10% kosztów bezpośrednich z dofinansowania. Ze środków FRKF nie jest dofinansowany zakup wózków sportowych oraz sprzętu wyczynowego;

f) koszt dziennego utrzymania uczestnika obozu (wyżywienie + zakwaterowanie) – ze środków FRKF wynosi - do 60 zł na 1 osobę;

g) maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków FRKF:

- trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 dzień

- obsługa techniczna – do 80 zł brutto/1 dzień

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2014-rok/1426,Program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych.html

Program finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391) 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas